buvard

31876
BECANTEX PHARMA

薬品メーカーのビュバーです。
薬品メーカーのビュバーのデザインは優秀です。
10×21cm